zakaz używania logo Towarzystwa Strażnica - NSK 04/2009

SKRZYNKA PYTAŃ

■ Czy poszczególne osoby albo zbory mogą posługiwać się logo korporacji prawnych utworzonych przez Świadków Jehowy?

Logo to graficzny symbol lub znak zaprojektowany w celach identyfikacyj­nych. Logo Watch Tower (Strażnica) jest używane przez Watch Tower Bibie and Tract Society of Pennsylvania (Pensyl­wańskie Towarzystwo Biblijne i Trakta­towe—Strażnica) oraz inne korporacje prawne utworzone przez naszą organi­zację. Chrześcijański Zbór Świadków Je­howy umieszcza symbol otwartej Biblii w nagłówkach listów. Inne korporacje wykorzystywane przez Świadków Jeho­wy mają inne logo.

Zbory i pojedyncze osoby nie powin­ny posługiwać się logo ani nazwami korporacji prawnych naszej organizacji lub ich modyfikacjami. Nie należy ich umieszczać na Salach Królestwa, tab­liczkach informacyjnych, przedmiotach codziennego użytku, w nagłówkach lis­tów i tym podobnych miejscach. Takie wykorzystanie oficjalnych symboli gra­ficznych mogłoby wprowadzać w błąd urzędników, głosicieli oraz inne osoby co do statusu prawnego zboru i jego związków z korporacjami naszej organi­zacji. Dotyczy to również koresponden­cji, która mogłaby sprawiać mylne wra­żenie, że została wysłana przez Biuro Główne albo Biuro Oddziału lub że jest przez nie autoryzowana.

Logo Watch Tower (znaczka Strażni­cy) ani jego odmian nie należy umiesz­czać na nowych Salach Królestwa, na­wet jeśli ich prawnym właścicielem jest Towarzystwo Strażnica. Jeżeli na już wybudowanej Sali Królestwa jest taki symbol graficzny i jego zlikwidowanie wymagałoby czasochłonnych i kosztow­nych przeróbek, nie ma koniecznoś­ci robić tego od razu - można z tym poczekać do większego remontu. Jeżeli jednak zmiana nie nastręczy większych trudności, takie logo należy usunąć.

Komentarz:

Zakaz umieszczania logo Towarzystwa Strażnica na budynkach Sal Królestwa, nawet jeśli są one jego własnością z powodu możliwości wprowadzenia w błąd urzędników co do statusu prawnego zboru i jego związków z korporacjami wspólnoty wyznaniowej Świadków Jehowy jest iście zdumiewający. Zdumiewające jest ukrywanie powiązań tej coraz bardziej tajemniczej organizacji z jej własnymi korporacjami prawnymi. Zbór jako jednostka struktury organizacyjnej Związku Strażnica jest przecież wymieniony w jego statucie.

Jako cele statutowe Związku wymieniono między innymi:

5. Zakładanie i rozwiązywanie zborów Świadków Jehowy oraz organizowanie i przeprowadzanie zebrań o charakterze publicznym lub zamkniętym, jak również zgromadzeń terenowych, a także kongresów krajowych i międzynarodowych w celu oddawania czci Bogu oraz szerzenia, popierania i ugruntowywania zasad prawdziwego chrystianizmu.

Związek "Strażnica" zakłada zbory, organizuje i przeprowadza zebrania w salach, których jest właścicielem - to na czym miałby polegać błędny wniosek urzędnika co do statusu prawnego zboru i jego związku z korporacjami organizacji? Tego już Skrzynka Pytań nie wyjaśnia. Ten cały galimatias prawny nie daje się pogodzić z tak zachwalaną na łamach publikacji Towarzystwa Strażnica prostolinijnością. Napis "Sala Królestwa Świadków Jehowy" na budynku sali też jest mylący ponieważ świadkowie Jehowy tylko go zbudowali, ale już nie oni są jego właścicielami tylko korporacja, do której nie należą. Mamy tu kolejny przykład konspiracyjnego charakteru Towarzystwa Strażnica.