list do MSWiA z dnia 7.04.2009 r

1. [imię i nazwisko]

[adres]

2. [imię i nazwisko]

[adres]

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

Wydział Kościołów i Związków Wyznaniowych

dotyczy: DWRMNiE-6731-4/09/KW

Dziękujemy za udzielone w piśmie nr DWRMNiE-6731-4/09/KW z dnia 30 stycznia 2009 r. wyjaśnienia w odpowiedzi na nasz list z 10 stycznia 2009 r. Ponieważ poruszony przez nas temat wzbudził zainteresowanie, pozwoliliśmy sobie na zamieszczenie obydwu pism na witrynie internetowej www.komitetsadowniczy.net po uprzednim usunięciu chronionych prawem danych osobowych. Uznajemy zarówno - podane w wyjaśnieniu - autonomię związków wyznaniowych w wypełnianiu funkcji religijnych, jak i możliwość korzystania dla ochrony swoich praw z drogi prywatnego oskarżenia.

Dzięki otrzymanym od zainteresowanych tą problematyką gości naszej witryny internetowej informacjom okazało się, że postawione przez nas w pierwszym liście do Państwa pytanie powinno być poprzedzone wyjaśnieniem podstawowej kwestii:

Czy Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe - Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy nr 34 rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych jest sensu stricto związkiem wyznaniowym w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania?

Bardzo uprzejmie prosimy o odpowiedź na powyższe pytanie, gdyż rozstrzyga ono o właściwości Państwa Wydziału do rozpatrywania zgodności z wymienioną ustawą opisanej w poprzednim liście działalności Związku "Strażnica".

UZASADNIENIE

Art. 2. przytaczanej Ustawy brzmi:

Korzystając z wolności sumienia i wyznania obywatele mogą w szczególności:

1) tworzyć wspólnoty religijne, zwane dalej "kościołami i innymi związkami wyznaniowymi", zakładane w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadające własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe,

tymczasem w statucie Związku "Strażnica" znajdujemy następujący fragment:

    1. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

§4

Powstanie członkostwa

1. Ponieważ Związek reprezentuje interesy wyznania Świadków Jehowy w Polsce, więc dla ułatwienia jego działalności może być przyjęta w poczet jego członków pewna reprezentatywna liczba Świadków Jehowy z różnych części kraju.

2. Członkami Związku mogą być wyłącznie pełnoletni, dojrzali, aktywni i wierni Świadkowie Jehowy, którzy pod kierownictwem i z upoważnienia Związku poświęcają czas na osiąganie celów wymienionych w niniejszym Statucie oraz wykonywanie zadań przypadających w udziale zamianowanym starszym w zborach Świadków Jehowy.

Jak wskazuje pełna nazwa Związku "Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe - Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy" zgodnie z Ustawą jako związek wyznaniowy powinien obejmować wszystkie osoby wchodzące w skład wspólnoty religijnej świadków Jehowy . Przytoczony fragment statutu najwyraźniej temu przeczy, gdyż dopuszcza jedynie członkostwo arbitralnie wybranych spośród świadków Jehowy osób. W statucie brakuje też podstawowego dla wspólnoty religijnej określenia jak zostaje się jej członkiem, czyli w tym przypadku świadkiem Jehowy i jak przestaje się nim być.

Prowadzi to do zamieszania i nieporozumień, gdyż tysiące osób łącznie z niżej podpisanymi tkwi w błędnym przeświadczeniu o swej przynależności do wyznania świadków Jehowy, gdy tymczasem oficjalnie są bezwyznaniowe, ponieważ nie należą do żadnego z zarejestrowanych w Polsce kościołów i wyznań. Osoby te w rezultacie nie mogą korzystać w pełni z dobrodziejstw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Wymienione powyżej okoliczności uzasadniają postawione przez nas na wstępie pytanie. W związku z powyższym prosimy jak na wstępie, z góry dziękując za odpowiedź. Jednocześnie nadal zastrzegamy sobie przysługujące nam prawo do nieujawniania naszych danych osobowych osobom trzecim.

Materiał dowodowy:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
  2. Statut Związku "Strażnica" udostępniony publicznie pod adresem internetowym http://www.racjonalista.pl/xpliki/statut_sw_jehowy.pdf.

[miejscowość], 7.04.2009 r.

Z poważaniem

               1. .......................................................
              1. .......................................................