Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że Jehowa nie toleruje
pewnych zachowań wśród swego czystego ludu; bracia
muszą bronić sprawiedliwych mierników Jehowy w takich
sprawach, jak:

Zabójstwo.Stopień winy może zależeć od nieostrożnej jazdy, niedba-
nia o stan techniczny samochodu albo nierozważnego czy
nawet bezmyślnego postępowania, które powoduje obraże-
nia lub śmierć (por. 5 Mojż. 22:8).

W podobny sposób można potraktować uprawianie
boksu zawodowego (w82/8, s. 22).

Usiłowanie samobójstwa może być rezultatem wielkiej roz-
paczy lub głębokiej depresji; obchodźcie się z taką osobą
troskliwie i ze współczuciem. W większości wypadków nie
zajdzie potrzeba przesłuchiwania przed komitetem sądow-
niczym (Ps. 88:4, 18, 19; Prz. 15:13; Kazn. 7:7; g91 8/1,
ss. 12, 13; w90 15.3, ss. 26-30; w90 1.3, ss. 5-9; w84/6,
ss. 2-10).92

CZĘŚĆ 5 (a)

Nadużycia seksualne takie jak cudzołóstwo, rozpusta i inne
formy "pornei'a".Do nieczystości należy chwilowe, zamierzone dotykanie na-
rządów płciowych bądź piersi (1 Tes. 4:7,8; 1 Tym.
5:1, 2).

Taką pomniejszą nieczystością może się zająć jeden lub
dwóch starszych; nie zachodzi potrzeba powoływania
komitetu sądowniczego.

Należy udzielić stanowczej rady, dać ostrzeżenie i starać
się pomóc takiej osobie, żeby w przyszłości prowadziła
się porządnie.

Jeśli się ona nie skoryguje, takie postępki mogą się na-
silać i przez częste ponawianie doprowadzić do wyuz-
dania.

Wyuzdanie jest skandalicznym, rażącym lekceważeniem
mierników moralnych Jehowy (Gal. 5:19; w84/7, s. 28;
w74/5, ss. 22-24).W zakres tego wchodzi rozmyślne praktykowanie do-
tykania narządów płciowych lub pieszczenia piersi.

Charakter, okoliczności i rzeczywisty rozmiar występ-
ku może wskazywać na wyuzdanie, które wymagałoby
już powołania komitetu sądowniczego.

Takie praktyki mogą łatwo doprowadzić do pornei'a.

"Pornei'a" to niemoralne użycie narządów płciowych
przynajmniej jednej osoby (w sposób naturalny lub wyna-
turzony) przy współudziale kogoś drugiego - mężczyz-
ny, kobiety lub dziecka, a nawet zwierzęcia; dobrowolne
uczestniczenie w tym obciąża winą i wymaga podjęcia
kroków sądowniczych. Nie jest to przygodne dotknięcie
cudzych narządów płciowych, lecz wiąże się z manipulo-
waniem tymi narządami (w84/2, ss. 21-24; w84/7, ss.
26-28).Są to stosunki oralne i analne lub wzajemne drażnienie
narządów płciowych przez osoby nie związane małżeń-
stwem, homoseksualizm, miłość lesbijska, rozpusta, cu-
dzołóstwo, kazirodztwo i spółkowanie ze zwierzętami
(3 Mojż. 20:10, 13, 15, 16; Rzym. 1:24, 26, 27, 32;
1 Kor. 6:9, 10).

Zalicza się do tego również napastowanie dzieci na tle
seksualnym, w tym praktyki biernego homoseksualistyCZĘŚĆ 5 (a)

93(chłopca utrzymywanego do celów związanych z wy-
naturzeniem seksualnym) (5 Mojż. 23:17, 18; zob.
przypis w NW).

Ofiary takiego napastowania należy traktować z wy-
jątkową delikatnością i życzliwością. Starsi powin-
ni dołożyć wszelkich starań, żeby uchronić dzieci
przed dalszym napastowaniem; trzymajcie się w ta-
kich sprawach wskazówek Towarzystwa.

Samogwałt, czyli masturbacja, nie zalicza się do "por-
nei'a"
; podobnie osoba, wobec której opuszczono się
gwałtu, nie jest winna czynu z kategorii pornei'a
(w84/7, s.27; w75/12, s.24; it-1, ss. 862-864; tp s.
144).

Określenie pornei'a podkreśla lubieżny charakter i cel
postępowania danej osoby i obejmuje wszystkie niedo-
zwolone praktyki seksualne, uprawiane w domach pub-
licznych.Nie musi dojść do spółkowania ani orgazmu, by
popełniony czyn można było określić słowem por-
nei'a
.

Jeśli chodzi o sytuacje z pogranicza, to komitet są-
downiczy ma obowiązek dokładnie rozważyć Pis-
mo Święte i konkretne fakty w danej sprawie, żeby
stwierdzić, czy doszło do pornei'a.Obowiązek ten należy traktować poważnie,
zwłaszcza gdy wchodzi w grę biblijna wolność
do ponownego zawarcia małżeństwa (Malach.
2:16a).

Odstępstwo.Odstępstwo to odsunięcie się, odpadnięcie, zdrada, bunt,
rezygnacja; należy do niego nauczanie fałszywych dok-
tryn popieranie religii fałszywej i obchodzenie jej świąt
oraz działalność międzywyznaniowa (5 Mojż. 13:13, 15;
Joz. 22:22, przypis w NW; Dzieje 21:21, przypis w NW;
2 Kor. 6:14, 15, 17, 18; 2 Jana 7, 9, 10; Obj. 18:4).

Szczerym osobom mającym wątpliwości należy poma-
gać i traktować je miłosiernie (Judy 22, 23; w83/13, ss.
9, 10; w81/11, s. 11).

Odstępstwo to działanie na przekór prawdziwemu wielbie-
niu Jehowy lub wbrew porządkowi, który On zaprowadził94

CZĘŚĆ 5 (a)wśród swego ludu (Jer. 17:13; 23:15; 28:15, 16; 2 Tes.
2:9, 10).

Osoby, które rozmyślnie rozpowszechniają (uporczywie
popierają lub głoszą) nauki sprzeczne z prawdą biblijną,
Świadkowie Jehowy uważają za odstępców.

Gdyby się dowiedziano, że ktoś nawiązał kontakt z inną
społecznością religijną, należy zbadać tę sprawę, i - jeśli
się to potwierdzi - trzeba powołać komitet.Gdyby ustalono ponad wszelką wątpliwość, że dana
osoba przyłączyła się do innej religii i zamierza w niej
pozostać, starsi ogłoszą w zborze krótki komunikat, że
taki a taki sam się odłączył (w87/8, s. 28).

Praca zarobkowa na rzecz organizacji religii fałszywej
może postawić sprawcę w pozycji przypominającej sytua-
cję osoby, która głosi fałszywe nauki (2 Kor. 6:14-16).

Obchodzenie świąt religii fałszywej należy traktować tak,
jak każdy inny przejaw fałszywego wielbienia (Jer. 7:16-
19).

Biblia potępia:Wywoływanie podziałów lub popieranie sekt.

Może chodzić o rozmyślne działanie niweczące jed-
ność zboru lub podrywające zaufanie braci do po-
stanowień Jehowy.

Może to być odstępstwem lub prowadzić do niego
(Rzym. 16:17, 18; Tyt. 3:10, 11).

Uprawianie spirytyzmu (5 Mojż. 18:9-13; 1 Kor.
10:21, 22; Gal. 5:20).

Bałwochwalstwo (1 Kor. 6:9, 10; 10:14).Do bałwochwalstwa zalicza się posiadanie figur i wi-
zerunków używanych w religii fałszywej oraz posłu-
giwanie się nimi.

Pijaństwo (1 Kor. 5:11; 6:9, 10; w69/24, s.11).

Kradzież, oszustwo, sprzeniewierzenie (3 Mojż. 6:2, 4;
1 Kor. 6:9, 10; Efez. 4:28; it-1, s. 870).

Rozmyślne, złośliwe kłamstwo; składanie fałszywego świa-
dectwa
(Prz. 6:16, 19; Kol. 3:9; Obj. 22:15; it-2, ss. 244,
245; tp ss. 111, 112).CZĘŚĆ 5 (a)

95

Rzucanie obelg, oszczerstwo (3 Mojż. 19:16; 1 Kor. 6:10;
w89 15.10, ss. 10-15; it-2, ss. 801, 802).

Nieprzyzwoita mowa (Efez. 5:3-5; Kol. 3:8).

Niepowstrzymywanie się od krwi (1 Mojż. 9:4; Dzieje
15:20, 28, 29).

Chciwość - hazard, zdzierstwo (1 Kor. 5:10, 11; 6:10;
1 Tym. 3:8; w89 15.10, s. 29; w82/6, ss. 22-24).

Uporczywe uchylanie się od łożenia na utrzymanie rodziny
- pozostawienie żony i dzieci bez środków do życia mimo
możliwości zapewnienia im utrzymania
(1 Tym. 5:8; br.
Artykuły do studium ss. 10, 11; km 1/74, s. 9).

Poczynania sprzeczne z zasadą neutralności (Izaj. 2:4; Jana
6:15; 17:16).

Wybuchy gniewu, stosowanie przemocy (Prz. 22:24, 25;
Malach. 2:16; Gal. 5:20).

Palenie tytoniu lub zażywanie narkotyków (2 Kor. 7:1;
Marka 15:23; Obj. 21:8; 22:15; w73/20, ss. 19, 20).

Wyuzdanie. Określenie to nie ogranicza się do niemoral-
ności płciowej (Gal. 5:19; 2 Piotra 2:7; w84/7, s. 28;
w74/5, ss. 22-24).


"Zważajcie na siebie samych i na całą trzodę" str. 92-96
Comments